Grundsystemet & funktionerna

idok är fullt ut anpassat enligt gällande lagar och riktlinjer för SoL, LSS och HSL.

Användare tilldelas behörigheter utifrån verksamhet, klient/brukare och om användaren skall ha tillgång till SoL, LSS och/eller HSL. idok tillhandhåller avancerad hantering avseende skyddad identitet. 

Följande övergripande funktioner ingår i idok ´s Grundmodul för SoL, LSS och HSL

Dokumentation

  • Journalföring Genomförandeplan/vårdplan 
  • Stöd för arbetsanteckningar
  • Ledighet/frånvaro
  • Filöverföring
  • Stöd för återrapportering
  • Stöd för uppföljning av genomförandeplan
  • Stöd för kundanpassade automatiska sammanställningar av dokumentation för att underlätta skapandet av dokumentet för uppföljning eller återrapportering
  • Gallring

Bedömningsinstrument/Skattningar

 • Skattningar (Tilläggsmodul)
 • Bedömningsinstrument (Tilläggsmodul)
 • Riskbedömning
 • Drogtest
 • Mäta och redovisa resultat 

Egenkontroll

 • Kontrollera registrerade uppgifter så att nödvändiga händelser blir registrerade
 • Få stöd för gallring
 • Få stöd för kvalitetsarbete avseende användare
 • Få stöd för kvalitetsarbete avseende uppdrag

Ledningssystem (Tilläggsmodul)

 • Dokumentbibliotek för lagar & riktlinjer och interna rutiner
 • Målstyrning

Läkemedelshantering

 • Ordination
 • Läkemedelslistor
 • Överlämningslista
 • Digital signering vid överlämning av läkemedel

Överlämnande

 • Stöd för överlämning mellan personal
 • Anslagstavla där man samlar aktuell information som personalen behöver
 • Dagrapport där man kan läsa det som dokumenterats under tiden man varit ledig

Hantera inkomna förfrågningar

 • Förfrågan - hantering av inkomna förfrågningar

 • Registrera förfrågning mobilt (Tilläggsmodul)

 • Gör lämplighetsbedömning

 • Inskrivningsbeslut
 • Inskrivning
 • Dokumentera ta emot uppdrag enl SoSFS 2014:5
 • Registrera uppgifter för uppföljning om varför det inte blir placering
 • Stöd för egna blanketter i samband med inskrivning
 • Avsluta uppdrag
 • Utskrivningsbeslut
 • Orsak till avslut för verksamhets­uppföljning


Avvikelsehantering

 • Hantera incidenter/avvikelser
 • Hantera Lex Maria/Lex Sarah
 • Hantera klagomål, synpunkter önskemål, arbetsmiljöavvikelser etc

Delegering

 • Digital hantering av delegering för medicinska arbetsuppgifter
 • Bevakning av delegeringar med påminnelsefunktion

Meddelandehantering

 • Skicka meddelande internt inom systemet mellan personal

Övrigt

 • Boende/rumshantering 
 • Fritt kundstöd (Tilläggsmodul)
 • Obegränsat med datalagring
 • Automatisk utloggning (från 2020-02-10)

Processen i idok

För att underlätta vid journalföring och ge en stringent dokumentation utifrån uppdraget och dess genomförandeplan, följer den enskildes mål och delmål med vid all journalskrivning. Därmed blir det enklare att dokumentera så att den röda tråden kan följas. Funktionen gör idok till ett unikt system och mycket uppskattad av våra kunder.