HSL för Hälso-och sjukvård

Hälso- och sjukvård

idok ger stöd för journalföring enligt Vips, PsykVips, ICD10 samt inom kort också ICF med KVÅ. Samtliga med tillhörande vård- eller hälsoplaner.

I grundsystemet ingår bland annat delegeringsfunktion, ordinations- och läkemedelslista med digital signering vid överlämnande samt avvikelsehantering.

HSL-flödet 

  • ICF/KVÅ
  • Vårdbegäran

  • Bedöma behov av utredning

  • Utreda

  • Bedöma behov av åtgärder

  • Planering och utförande av åtgärder

  • Journalföring

  • Återrapportering och utvärdering av utförda åtgärder

  • Följa upp Läkemedelshantering 

Grundsystemet kan kompletteras med separat modul för Bedömningsverktyg och Skattningar.