LSS

LSS

Med Idok som verksamhetssystem fås stöd och ledning vid hantering av verkställighet av LSS-insatser som bedrivs av enskilda hem. 

Komplett med rutiner för journalföring, genomförandeplaner och dokumenthantering. 

Här finns även stöd för överlämning mellan personal i form av anslagstavla, arbets- och veckoanteckningar samt dagrapport. 

I grunden ingår också avvikelsehantering, riskbedömning samt verksamhetsuppföljning med statistik.