Qvalidok -för systematiskt kvalitetsarbete

För systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning

Qvalidok - är ett webbaserat processinriktat ledningssystem som stödjer SOSFS 2011:9

Dokumentbiblioteket hjälper er att kvalitetssäkra processer som för genomförande av insatser, ledningens mål, ger stöd åt Personal/HR, ekonomi/budget, IT, fastighet samt upphandling.


Qvalidok stödjer följande processer:

Huvudprocess är genomförandeprocessen d v s att verkställa de insatser som socialtjänsten beslutat.
Genomförandeprocessen utgår från de grundläggande kraven och målen som framgår i gällande lag och föreskrift.

Ledningsprocesser är verksamhetens mål, kvalitet samt lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Ledningsprocessen utgår från de grundläggande kraven och målen som verksamheten tagit fram samt de krav och mål som framgår av lag och föreskrifter.

Stödprocesser för Personal/HR, ekonomi/budget, IT/verksamhetsstöd, fastigheter samt upphandling.
Stödprocesserna utgår från de grundläggande kraven och målen som finns i bl.a OSL, AML, LSO, lagen om registerkontroll och LOU.

Qvalidok innehåller Egenkontroller på dokumentationens följsamhet enlighet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) avseende dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.