Utbildningar

Följande utbildningar erbjuds via webben

I grupp eller individuellt - när det passar er


Allmänt om våra utbildningar

Utbildning vid införandet och vid förändrade förutsättningar

I samband med införandet av idok ges systemansvariga en kortare introduktion kring administrationen och övriga användare ges en introduktion i funktioner att använda inom sitt område. 
Med tiden uppstår behovet av att fördjupa sig eller det rent av uppstår ett behov av att utbilda nya systemansvariga. Uppstår behov av att utbilda hela eller delar av personalen, i vissa funktioner, ämnen eller moduler tillhandahåller vi olika utbildningar för att möta dessa behov.

Utbildningar kan genomföras i föreläsningsform men genomförs vanligtvis via webben med både teori och praktiska övningar direkt i kundens systemet. Önskas utbildning på plats kan detta ombesörjas beroende på behovet, omfattning, typ av utbildning och andra önskemål.

Vi erbjuder följande - i grupp eller individuellt. 

Systemadministration

Tre steg för dig som är eller skall bli Systemadministratör inom idok

idok Basic (ver7)

- Grundläggande inslag att börja med

idok BasicPlus (ver7)

- för dig som gått Basic

idok Avancerad (ver7)

-för dig som gått Basic och Basic plus

Funktionsutbildningar

Vi erbjuder webbutbildningar inom olika funktioner som passar både användare och administratörer.
Vi går igenom teoretiskt samt gör övningar i det egna systemet. 
Det går bra att kombinera flera funktioner och ni väljer på förhand de funktioner som passar in i er utbildningstillfälle. 


Nedanstående avser idok version 7

Avvikelsehantering  

Att hantera inkomna rapporter med åtgärder, övriga funktioner samt att avsluta. 

IBIC Genomförandeplan

Funktionsbedömning, upprätta plan & planera aktiviteter, hantera planerade aktiviteter, anteckning på livsområde, följa upp och revidera planen. 

Filöverföring för dig med PC

Förutsättningar, inställningar  och koppla dokument till uppdrag. 

Förfrågan till inskrivning

Skapa och hantera förfrågan för enskild klient samt inskrivning (skapa uppdrag).

BBIC Genomförandeplan

Upprätta plan, anteckna på behovsområde, uppföljning och revidering av plan. 

Omvårdnadsplan (VIPS)

Upprätta plan, planera och hantantera åtgärder, uppföljning och resultat samt avsluta plan.

Statistikrapporter & pivottabell

Ta fram och hantera olika standardrapporter samt introduktion till Pivottabell för vidare hantering av framtagna uppgifter.


Nedanstående avser IdokWebb 

Hälsoplan enligt KVÅ/ICF

Bedömning av problem - upprätta plan med åtgärder och målsättningar - hantera signeringslista - uppföljning av åtgärder och resultat - avsluta plan

Omvårdnadsplan (Vips)

Upprätta plan, planera och hantantera åtgärder, uppföljning och resultat samt avsluta plan.

Riskbedömning (SOL/LSS/HSL)

Upprätta riskbedömning, planera och hantantera åtgärder, uppföljning och resultat samt avsluta riskbedömning.


Klicka här för information kring innehåll och till intresseanmälan. Introduktion Systemadministratör(vers 7)

Introduktionen syftar till att skapa förståelse kring systemets uppbyggnad i samband med att idok skall sättas upp samt för att berörda parter skall kunna bidraga med den information som behövs inför anpassningar till den egna verksamheten. Ett första genomgång ges vanligtvis vid driftstarten i samband med implementationen av idok men kan behöva att kompletteras efterhand för fördjupning då behov uppstår i samband med att verksamheten skall förändrats eller då nya systemadministratörer tar vid och då kunskapen i verksamheten behöver breddas.
Som påbyggnadssteg erbjuder vi separata utbildningstillfällen enligt ovan Basic - BasicPlus - Avancerad.

Uppföljningsutbildning för idok användare

En introduktionsutbildning ges i samband med driftstarten. Uppföljning kan planeras in för att utföras någon tid efter driftstarten eller vid andra tillfällen allt efter behov uppstår. Vi går igenom, visar och övar på de funktioner som önskas och de moment användare känner osäkerhet inför.

Övriga utbildningar

Grundläggande dokumentationsutbildning 

Vi erbjuder våra kunder utbildning i dokumentation och riktar sig till dig som löpnade dokumenterar i idok.

Innehåll

 • Genomgång av aktuellt regelverk och hur man bäst tillämpar detta i idok.

 • I utbildningen följer framtagen process från inskrivning till utskrivning. Processen följer riktlinjer enligt SOSFS 2014:5. Vi går igenom hur man dokumenterar händelser samt upprättar en genomförandeplan samt uppföljning.

 • Tyngdpunkten är tillämpning i den egna verksamheten.

Parallellt med utbildningen kommer ni att lotsas i idok:s  funktioner och hur det hänger ihop med lagstiftning och hur ni effektivt arbetar med dokumentation i systemet.

Syftet 
Utbildningens syfte är att deltagarna ska få en ökad förståelse av processen för dokumentation, en genomgång av hur idok följer regelverket samt är ett systemstöd för processinriktad och effektiv dokumentation.

Det finns möjlighet att i förväg skicka in frågor för att anpassa utbildningen utifrån verksamhetens behov.

Att arbeta med genomförandeplaner

Upprättandet av genomförandeplan är ett led i att kvalitetssäkra hur den enskildes beviljade insatser praktiskt genomförs samt gör det möjligt att följa upp arbetet och att fortlöpande dokumentera i journalen hur det går i arbetet med att genomföra insatserna.

Innehåll

 • Hur bryter jag ner uppdragsmål till att bli konkreta, tydliga och smarta, mål och delmål

 • Varför skriver vi en genomförandeplan och för vems skull?

 • Hur arbetar jag med transparens och hög delaktighet med klient.

 • Hur behåller jag fokus på uppdragsmålen

 • Uppföljning av genomförandeplan

 • Hur reviderar jag genomförandeplanen så att den hela tiden är uppdaterad.

Syftet 
Utbildningens syfte är att du ska känna dig säker på hur du formulerar en genomförandeplan så att det blir konkret och användbart i det dagliga arbetet med klienterna/de boende/brukarna. Vi kommer att gå igenom hur enkelt det är att få den enskildes mål- och delmål i genomförandeplanen att bli tydligt och levande i den dagliga insatsprocessen.

Verksamhetsuppföljning med hjälp av idok och Excel.

Behovet av att kunna visa upp olika resultat från verksamheten växer och har ett allt större fokus. 
Man behöver kunna visa siffror i olika sammanhang t.ex. i upphandlingar, kvalitetsberättelser, årsredovisningar m.m.

Innehåll

 • Excels uppbyggnad
 • Arbeta med tabeller och listor
 • Skapa diagram
 • Skapa pivottabeller, pivotdiagram
 • Inblick i dashboard

Syftet
Utbildningen syftar till att öka kunskapen inom Excel och att nyttja vad gäller de möjligheter som tillsammans med idok medför bra möjligheter att kunna presentera data på ett informativt och visuellt sätt.

Webbseminarier & Användarträffar

Vi kommer löpnade att ha återkommande Webbseminarier i nya webbfunktioner samt användarträffar. Användarträffarna inträffar oftast på våren, där vi informerar om nyheter, ger tips om hur man kan använda idok samt möjliggör att ni kan träffa andra kunder som har liknande verksamheter för erfarenhetsutbyte. 
Håll utkik under Nyheter!

Kontaktformulär för utbildning

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.