Utbildningar

Öppna utbildningar via webben

Nytt inslag för i vår

Webutbildning - Systemadministration Idok Basic den 26 maj 2020 kl 10.00-11.30

Utbildningen avser de av våra användare som är eller skall bli Systemadministratörer i idok.

Klicka här för information kring utbildningens innehåll och anmälan. Väl mött!


Allmänt om våra utbildningar

Utbildning vid införandet och vid förändrade förutsättningar

I samband med införandet av idok så utbildar vi era systemansvariga. Med tiden så kan det uppstå behov av utbildning av nya systemansvariga eller uppföljningsutbildning av befintliga systemansvariga.

Vi tillhandahåller också utbildning då det uppstår behov av att utbilda personalen, hela eller delar av personalen, i önskade funktioner, ämnen eller moduler.

Dessa utbildningar kan genomföras med praktik i systemet eller i föreläsningsform.

Utbildningar kan göras över telefon, via internet, i Hässleholm eller på plats hos er beroende på behov, typ av utbildning och önskemål.

Uppföljningsutbildning för idok användare

Utbildningen ges på plats hos kunden normalt någon månad efter drift start. Men kan även ges vid andra tillfällen efter behov. Här går man igenom funktioner i systemet och visar hur man gör olika saker i systemet som verksamheten känner osäkerhet kring.

Grundläggande dokumentationsutbildning 

- för HVB verksamheter, krav och tillämpning

Vi erbjuder våra kunder utbildning i dokumentation. Utbildningen riktar sig till dig som dokumenterar i idok.

Innehåll

 • Genomgång av aktuellt regelverk och hur man bäst tillämpar detta i det dagliga arbetet.

 • I utbildningen utvecklas de grundläggande frågorna om vad som skall dokumenteras, vad syftet är, hur det ska ske, vem som skall göra det och vem som skall använda dokumentationen. I alla delar återkopplas frågorna till lagstiftning och aktuell verksamhet.

 • Tyngdpunkten är tillämpning i den egna verksamheten.

Parallellt med utbildningen kommer ni att lotsas i idok:s alla funktioner och hur det hänger ihop med lagstiftning och hur ni effektivt arbetar med dokumentation i systemet.

Syftet 
Utbildningens syfte är att deltagarna ska få en ökad förståelse av processen för dokumentation, en genomgång av hur idok följer regelverket samt är ett systemstöd för processinriktad och effektiv dokumentation.

Det finns möjlighet att i förväg skicka in frågor för att anpassa utbildningen utifrån verksamhetens dilemma.

Att arbeta med genomförandeplaner

Upprättandet av genomförandeplan är ett led i att kvalitetssäkra hur den enskildes beviljade insatser praktiskt genomförs samt göra det möjligt att följa upp arbetet och att fortlöpande dokumentera i journalen hur det går med genomförandet av insatserna

Innehåll

 • Hur bryter jag ner uppdragsmål till att bli konkreta, tydliga och smarta, mål och delmål

 • Varför skriver vi en genomförandeplan och för vems skull?

 • Hur arbetar jag med transparens och hög delaktighet med klient.

 • Hur behåller jag fokus på uppdragsmålen

 • Uppföljning av genomförandeplan

 • Hur reviderar jag genomförandeplanen så att den hela tiden är uppdaterad.

Syftet 
Utbildningens syfte är att du ska känna dig säker på hur du formulerar en genomförandeplan så att det blir konkret och användbart i det dagliga arbetet med klienterna/de boende/brukarna. Vi kommer att gå igenom hur enkelt det är att få den enskildes mål- och delmål i genomförandeplanen att bli synligt och levande i den dagliga insatsprocessen.

Systemadministratörsutbildning

Utbildningen syftar till att ge en bild av vad som behöver sättas upp för att anpassa idok till den egna verksamheten. Utbildningen ges normalt vid driftstart samt vid behov då verksamheten förändrats eller man bytt personal och behöver förnya kunskapen internt i verksamheten.

Verksamhetsuppföljning med hjälp av idok och Excel.

Behovet av att kunna visa upp olika resultat från verksamheten växer och har ett allt större fokus. 
Man behöver kunna visa siffror i olika sammanhang t.ex. i upphandlingar, kvalitetsberättelser, årsredovisningar m.m.

Innehåll

 • Excels uppbyggnad
 • Arbeta med tabeller och listor
 • Skapa diagram
 • Skapa pivottabeller, pivotdiagram
 • Inblick i dashboard

Syftet
Utbildningen syftar till att öka kunskapen inom Excel och att nyttja vad gäller de möjligheter som tillsammans med idok medför bra möjligheter att kunna presentera data på ett informativt och visuellt sätt.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete står i allt mer fokus inom vård och omsorg. Kvalitet efterfrågas och granskningen av vård och omsorgsarbete blir allt skarpare.

Utbildningen riktar sig till arbetsgrupper och chefer. Utbildningen anpassas efter verksamhetens behov och vilka som ska delta på utbildningen.

Innehåll

 • Genomgång av aktuellt regelverk och hur man bäst tillämpar det i det dagliga arbetet.

 • Processer, aktiviteter och rutiner

 • Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål

 • Risk- och händelseanalys

 • Egenkontroll

Syftet 

Utbildningen syftar till att deltagarna ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom sin egen verksamhet.

För de verksamheter som vill ha hjälp med att strukturera sitt arbete med systematiskt kvalitetsarbete finns det möjlighet att få hjälp att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete efter utbildningstillfället.

Användarträffar

Vi har återkommande användarträffar, oftast på våren, där vi informerar om nyheter, ger tips om hur man kan använda idok samt möjliggör att ni kan träffa andra kunder som har liknande verksamheter för erfarenhetsutbyte. Håll utkik under Nyheter!

Kontaktformulär för utbildning

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.