Utbildningar

Öppna utbildningar via webben

Höstens schemalagda utbildningstillfällen är följande:

Systemadministration

Utbildningar för dig som är eller skall bli Systemadministratör inom idok

idok Basic (ver 7/ver8)

21 september kl 10.00-12.00

idok BasicPlus (ver7/ver8)

- för dig som gått Basic

28 september kl 10.00-12.00

idok  Avancerad (ver7/ver8) 
-för dig som gått Basic och Basic plus

12 oktober kl 10.00-12.00

Öppna Funktionsutbildningar

Vi erbjuder också webbutbildningar inom olika funktioner som passar för både användare och administratörer.
Vi går igenom rent teoretiskt samt gör övningar i det egna systemet i funktionen för det aktuella utbildningstillfället.

Ett utbildningstillfälle är som regel 2,5 timmar långt och ges till ett förmånligt pris.

Nedanstående avser idok version 7 & 8:

Avvikelsehantering - 29 september kl 09.30-12.00 

Att hantera inkomna rapporter med åtgärder, övriga funktioner samt att avsluta.

IBIC Genomförandeplan 13 oktober kl 09.30-12.00

Funktionsbedömning, upprätta plan & planera aktiviteter, hantera planerade aktiviteter, anteckning på livsområde, följa upp och revidera planen.

Filöverföring för dig med PC - 20 oktober kl 09.30-12.00

Förutsättningar, inställningar & koppla dokument till uppdrag. 

Förfrågan till inskrivning 10 november kl 09.30-12.00

Skapa och hantera förfrågan för enskild klient samt inskrivning (skapa uppdrag).

BBIC Genomförandeplan - 17 november kl 09.30 12.00

Upprätta plan, anteckna på behovsområde, uppföljning och revidering av plan. 

Omvårdnadsplan (VIPS) - 24 november kl 09.30-12.00

Upprätta plan, planera och hantantera åtgärder, resultat och avsluta plan.

Statistikrapporter & pivottabell - 1 december kl 09.30 - 12.00

Ta fram och hantera olika standardrapporter samt introduktion till Pivottabell för vidare hantering av framtagna uppgifter.


Nedanstående avser IdokWebb: 

Hälsoplan enligt KVÅ/ICF 22 september & 8 december kl 09.30 - 12.00

- möjlighet finns att arbeta i vår utbildningsmiljö

Bedömning av problem - upprätta plan med åtgärder och målsättningar - hantera signeringslista - uppföljning av åtgärder & resultat - avsluta plan

Klicka här för information kring innehåll och anmälan. 

Allmänt om våra utbildningar

Utbildning vid införandet och vid förändrade förutsättningar

I samband med införandet av idok så utbildar vi era systemansvariga. Med tiden så kan det uppstå behov av utbildning av nya systemansvariga eller uppföljningsutbildning av befintliga systemansvariga.
Vi tillhandahåller också utbildning då det uppstår behov av att utbilda personalen, hela eller delar av personalen, i önskade funktioner, ämnen eller moduler.
Dessa utbildningar kan genomföras med praktik i systemet eller i föreläsningsform.
Utbildningar kan göras över telefon, via internet, i Hässleholm eller på plats hos er beroende på behov, typ av utbildning och önskemål.

Uppföljningsutbildning för idok användare

Utbildningen ges på plats hos kunden normalt någon månad efter drift start. Men kan även ges vid andra tillfällen efter behov. Här går man igenom funktioner i systemet och visar hur man gör olika saker i systemet som verksamheten känner osäkerhet kring.

Grundläggande dokumentationsutbildning 

- för HVB verksamheter
Vi erbjuder våra kunder utbildning i dokumentation. Utbildningen riktar sig till dig som dokumenterar i idok.

Innehåll

 • Genomgång av aktuellt regelverk och hur man bäst tillämpar detta i idok.

 • I utbildningen följer framtagen process från inskrivning till utskrivning. Processen följer riktlinjer enligt SOSFS 2014:5. Vi går igonom hur man dokumenterar händelser samt upprättar en genomförandeplan samt uppföljning.

 • Tyngdpunkten är tillämpning i den egna verksamheten.

Parallellt med utbildningen kommer ni att lotsas i idok:s alla funktioner och hur det hänger ihop med lagstiftning och hur ni effektivt arbetar med dokumentation i systemet.

Syftet 
Utbildningens syfte är att deltagarna ska få en ökad förståelse av processen för dokumentation, en genomgång av hur idok följer regelverket samt är ett systemstöd för processinriktad och effektiv dokumentation.

Det finns möjlighet att i förväg skicka in frågor för att anpassa utbildningen utifrån verksamhetens behov.

Att arbeta med genomförandeplaner

Upprättandet av genomförandeplan är ett led i att kvalitetssäkra hur den enskildes beviljade insatser praktiskt genomförs samt göra det möjligt att följa upp arbetet och att fortlöpande dokumentera i journalen hur det går med genomförandet av insatserna

Innehåll

 • Hur bryter jag ner uppdragsmål till att bli konkreta, tydliga och smarta, mål och delmål

 • Varför skriver vi en genomförandeplan och för vems skull?

 • Hur arbetar jag med transparens och hög delaktighet med klient.

 • Hur behåller jag fokus på uppdragsmålen

 • Uppföljning av genomförandeplan

 • Hur reviderar jag genomförandeplanen så att den hela tiden är uppdaterad.

Syftet 
Utbildningens syfte är att du ska känna dig säker på hur du formulerar en genomförandeplan så att det blir konkret och användbart i det dagliga arbetet med klienterna/de boende/brukarna. Vi kommer att gå igenom hur enkelt det är att få den enskildes mål- och delmål i genomförandeplanen att bli synligt och levande i den dagliga insatsprocessen.

Grundläggande Systemadministratörsutbildning (1 vers 7)

Utbildningen syftar till att ge en bild av vad som behöver sättas upp för att anpassa idok till den egna verksamheten. Utbildningen ges normalt vid driftstart samt vid behov då verksamheten förändrats eller man bytt personal och behöver förnya kunskapen internt i verksamheten. 

Som påbyggnadssteg erbjuder vi Öppna webkurser så som Systemadminstration Idok Basic & BasicPlus samt Systemadminstration Idok Avancerad enligt ovan.

Verksamhetsuppföljning med hjälp av idok och Excel.

Behovet av att kunna visa upp olika resultat från verksamheten växer och har ett allt större fokus. 
Man behöver kunna visa siffror i olika sammanhang t.ex. i upphandlingar, kvalitetsberättelser, årsredovisningar m.m.

Innehåll

 • Excels uppbyggnad
 • Arbeta med tabeller och listor
 • Skapa diagram
 • Skapa pivottabeller, pivotdiagram
 • Inblick i dashboard

Syftet
Utbildningen syftar till att öka kunskapen inom Excel och att nyttja vad gäller de möjligheter som tillsammans med idok medför bra möjligheter att kunna presentera data på ett informativt och visuellt sätt.

Webbseminarier & Användarträffar

Vi kommer löpnade att ha återkommande Webbseminarier i nya webbfunktioner samt användarträffar. Användarträffarna inträffar oftast på våren, där vi informerar om nyheter, ger tips om hur man kan använda idok samt möjliggör att ni kan träffa andra kunder som har liknande verksamheter för erfarenhetsutbyte. 
Håll utkik under Nyheter!

Kontaktformulär för utbildning

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.