Vår produkt

Ett lovordat modernt branschsystem som stödjer den verksamhet som bedrivs inom olika typer av HVB/LSS-hem och äldreomsorg. 

Ett komplett uppdrags- och journalhanteringssystem, med dokumenthantering för inkommande samt egenproducerade dokument, skapade i standardprogram som Word eller Excel. 

Eftersom Idok är ett processorienterat system är det lätt att följa den röda tråden genom dokumentationen.

Systemet är parameterstyrt och ställs in för varje kund vilket medför att systemet anpassas för er verksamhet. Vartefter verksamheten förändras, utvecklas och önskemål uppstår kan inställningar justeras för att optimera användningen.

Sammantaget gör detta att ni får ett flexibelt system som följer lagstiftning, föreskrifter och era interna arbetsprocesser. 

idok är ert självklara val för er verksamhet - enkelt och komplett.

Våra områden

SOL

Idok ger stöd för journalföring enligt BBIC och IBIC med KSI och tillhörande genomförandeplaner, uppföljning och återrapportering. Här finns stöd för arbetsanteckningar och filhantering och mycket mer.

I grundsystemet ingår bland annat avvikelsehantering, riskbedömning, skattningar, drogtester och egen-kontroller samt funktion för stegvis gallring.

För att underlätta sammanställning av uppföljnings- eller återrapporterings-dokument finns stöd för kundanpassade och automatiska sammanställningar.

LSS

Idok ger stöd för och ledning vid hantering av verkställighet av LSS-insatser som bedrivs av enskilda hem.

Komplett med rutiner för journalföring och genomförandeplaner.

Här finns stöd för överlämning mellan personal i form av anslagstavla, arbets- och veckoanteckningar samt dagrapport. I grunden ingår avvikelsehantering, riskbedömning samt verksamhetsuppföljning med statistik.

HSL

Idok ger stöd för journalföring enligt Vips, PsykVips, ICD10 samt inom kort också ICF med KVÅ. Samtliga med tillhörande vård- eller hälsoplaner.

I grundsystemet ingår bland annat delegeringsfunktion, ordinations- och läkemedelslista med digital signering vid överlämnande samt avvikelsehantering.

Grundsystemet kan kompletteras med olika bedömningsverktyg, Avtal- och fakturahantering, CRM Säljstöd, Tidbok, samt Enkad för enkätundersökningar och verktyget Qvalidok för systematisk lednings & kvalitetsarbete. Här nedan en sammanfattande bild över hur idok stödjer utförarprocessen.

 Följ den röda tråden i dokumentationen med hjälp av idok