Grund- och tilläggsfunktioner

idok är fullt ut anpassat enligt gällande lagar och riktlinjer för SoL, LSS och HSL.

Användare tilldelas behörigheter utifrån verksamhet, klient/brukare och om användaren skall ha tillgång till SoL, LSS och/eller HSL. idok tillhandhåller avancerad hantering avseende skyddad identitet. 

Följande funktioner finns antingen i grundutförandet eller som tilläggsfunktion i idok.
Kontakta oss för visning och offert

Dokumentation 
HVB>>  LSS>> Äldreomsorg>> HSL>>

  • Journalföring Genomförandeplan/vårdplan 
  • Stöd för arbetsanteckningar
  • Ledighet/frånvaro
  • Filöverföring
  • Stöd för återrapportering
  • Stöd för uppföljning av genomförandeplan
  • Stöd för automatiska sammanställningar

Bedömningsverktyg/Skattningar>> 

 • Skattningar 
 • Bedömningsinstrument 
 • Riskbedömning
 • Drogtest
 • Mäta och redovisa resultat 

Egenkontroll

 • Kontrollera registrerade uppgifter så att nödvändiga händelser blir registrerade
 • Få stöd för gallring
 • Få stöd för kvalitetsarbete avseende användare
 • Få stöd för kvalitetsarbete avseende uppdrag

Ledningssystem

 • Dokumentbibliotek för lagar & riktlinjer och interna rutiner
 • Målstyrning

Läkemedelshantering

 • Ordination
 • Läkemedelslistor
 • Överlämningslista
 • Digital signering vid överlämning av läkemedel

Överlämnande

 • Stöd för överlämning mellan personal
 • Anslagstavla där man samlar aktuell information som personalen behöver
 • Dagrapport där man kan läsa det som dokumenterats under tiden man varit ledig

Hantera inkomna förfrågningar

 • Förfrågan - hantering av inkomna förfrågningar

 • Registrera förfrågning mobilt

 • Gör lämplighetsbedömning/inskrivning

Qvalidok>>

 • Systematiskt kvalitetsarbete

Portaler

 • Kundportal
 • Användarportal

Avvikelsehantering

 • Hantera incidenter/avvikelser
 • Hantera Lex Maria/Lex Sarah
 • Hantera klagomål, synpunkter önskemål, arbetsmiljöavvikelser etc
Delegering
 • Hantering av delegering för medicinska arbetsuppgifter

Meddelandehantering

 • Skicka interna meddelanden

CRM>>

Avtal & fakturering>>

 • Samla avtal i ett register
 • Registrera faktureringsgrundande uppgifter
 • Prisuppräkning
 • Fakturering
 • Automatisk sammanställning av faktureringsunderlag

Konsulentstödda Familjehem>>

Individ- & familjeomsorg>>

Övrigt

 • Boende/rumshantering
 • Obegränsat med datalagring
 • Automatisk utloggning (från 2020-02-10)

Processen i idok

För att underlätta vid journalföring och ge en stringent dokumentation utifrån uppdraget och dess genomförandeplan, följer den enskildes mål och delmål med vid all journalskrivning. Därmed blir det enklare att dokumentera så att den röda tråden kan följas. Funktionen gör idok till ett unikt system och mycket uppskattad av våra kunder.